Käyttöehdot ja tietosuoja

Käyttämällä Kamera-lehden (Kameraseura ry:n) ylläpitämää verkkopalvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy ne, riippumatta siitä, edellyttääkö palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkopalvelun sivuilta.

Verkkopalvelun käyttöehdot ja tietosuojalauseke

1. Oikeudet

Kamera-lehden ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kamera-lehti pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön kopioiminen ja jakelu on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä, ei-kaupallista käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

2. Palvelun sisältö

Kamera-lehti ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Kamera-lehti vastaa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen, mutta ei vastaa palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelun käyttö tapahtuu hänen omalla vastuullaan. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Kamera-lehti ei vastaa kolmansien tahojen ja/tai käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista, eikä ole sidottu niitä koskeviin sopimuksiin. Kamera-lehti ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Kamera-lehden ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kamera-lehden toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla. Yksittäisiin Kamera-lehden ylläpitämän verkkopalvelun osiin tai sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

Kamera-lehti varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

3. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Tiettyjen verkkopalvelun toimintojen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee Kamera-lehden asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Kamera-lehden asiakasrekisteriin.

Asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käytön ja/tai luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä Kamera-lehden tilaajapalveluun. Kamera-lehti ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Kamera-lehti menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Kamera-lehden verkkopalvelussa sekä Kamera-lehden tilaajapalvelussa osoitteessa Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki.

4. Verkkosivuston käyttö

Tiettyjen verkkopalvelun osien käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista. Kamera-lehti pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä.

Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeuttaan taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Kamera-lehden kirjallista suostumusta.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa tai muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Kamera-lehdelle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa ilman erillistä sopimusta. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

5. Käyttäjän toimittama aineisto

Lähettämällä aineistoa verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä antaa Kamera-lehdelle oikeuden käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto (ei kuitenkaan selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettu aineisto). Kamera-lehti ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muita suojattuja oikeuksia. Käyttäjä vastaa Kamera-lehdelle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat Kamera-lehdelle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Kamera-lehteä kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Kamera-lehteä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Kamera-lehti voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä myös painetussa julkaisussaan. Kamera-lehti ei sitoudu säilyttämään käyttäjän palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

6. Evästeiden käyttö

Kamera-lehden verkkopalvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi käytetään ns. evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla palvelu tunnistaa käyttäjän selaimen.

Palvelusta siirretyt evästeet eivät tee mahdolliseksi tutkia muita käyttäjän koneessa olevia tietoja. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää verkkopalveluja.

7. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kamera-lehti järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kamera-lehti ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

8. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

9. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Kamera-lehden palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

10. Erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää riitaan ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalta.

Pyydämme osoittamaan verkkopalveluita koskevat kyselyt ja kommentit sähköpostitse osoitteeseen tilaajapalvelu (at) kamera-lehti (piste) fi tai postitse osoitteeseen Kamera-lehti, Tallberginkatu 1 C 81, 00180 Helsinki.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 19.6.2024